ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
 

YOUR LOGO
ritames
buy high grade dmt mdma mdpv and mephedrone
Others Kampong Chhnang 01-Jun-2018 864
DESCRIPTIONs
BUY RESEARCH CHEMICALS ,BRANDED ORALS/PILLS/TABLET
XANAX 2MG = 0.60 $
ONAX 2MG = 0.55 $
REVOTRIL 2MG = 0.50$
VALIUM 5MG = 0.25 $
VALIUM 10MG =0.30 $
DAZ 10MG = 0.25 $
ATIVAN 1MG = 0.30 $
ATIVAN 2MG = 0.35 $
RESTORIL 30MG = 0.70$
MOGADON 5MG = 0.80 $
LEXOTANIL 3MG =0.65 $
STILNOX 10MG = 1.00 $
AMBIEN 10MG = 0.55 $
RITALIN 10MG = 1.00$
ROHYPNOL = 2.00$
MORPHINE 30MG = 2.00$
MORPHINE 40MG = 3.00$
WATSON 325 10MG = 1.50$
WATSON 853 10MG =1.50$
VICODIN 5MG =1.25$
VICODIN ES 7.5MG =1.65$
EPHEDRINE 30MG = 0.15$
WATSON 540 10/500 = 1.50$
OXYCOTIN 80MG = 4$
ADIPEX-P 37.5MG = 0.50 $
VIAGRA 100MG = 1.10$
CIALIS 20MG =0.90 $
PERCOCET 10/325 =2.00 $
ROXICODONE 30MG = 3$
OPANA 40MG ER =2.00 $
FENTANYL 75MCG=$4
DILAUDID 8MG = 1.25 $
ADDERALL 30MG = 2.00$
VIAGRA GOLD = 2.00$
SUBUTEX 8MG = $2.00
SUBUXONE 8MG =$2.00
METHADONE 40MG=$2
MS CONTIN 200MG=$6
ACTAVIS PROMETHAZINE CODEINE SYRUP=$50 PER PINT

INJECTIONS

Sustanon 250 ( organon) -- $ 2.50/ amp (pack size 4 amp per pack )
Testonon zafa -- $ 2.00/ amp (pack size 5 amp per pack )
Testoviron depot ( Schering ) -- $ 2.50/ amp (pack size 15 amp per pack )
Testosteron ( Geoffman) -- $ 2/ amp ( special pack 16 amp/ pack )
Testosteron pliva -- $ 2 / amp (pack size 15 amp per pack )
Deca durabolin ( organon) -- $ 3.00 / amp (pack size 4 amp per pack )
Proviron (schering ) -- $ 6 / 20 pills
Nolvadex -- $ 12 / 30 pills
Tamoxifen 20mg -- $ 15 / 30 pills
Clomid -- $ 8 / 10 pills
Primobolan ( schering ) -- $ 5 / amp
Winstrol (desma lab) -- $ 12 / 3 amp
Testolic 100mg (testosterone Propionate )-- $ 50 / 10 amp of 2ml each
Cypionax 200mg ( Testo cypionate ) -- $ 50 / 10 amp of 2ml each
Pregnyl ( organon ) 5000iu -- $ 12 / amp
Clenbuterol (LA Pharma UK -- $ 28 / 200 pills

Cytomel -- $ 45 / 100 pills

Stanzolol -- $ 50 / 200 pills
Androlic -- $ 100 / 100 tablets
Azolol british despansary -- $ 100 / 400 tablets
Anabol ( " " ) -- $ 100 / 1000 pills
Danabol DS ( " " ) -- $ 80 / 500
pills
Anadrol 50mg $80 / 100
Anavar 10mg $80 / 100
Dianabol 20mg $150/100


INJECTABLE 10ML VIALS

- Andropen-275 10ml Vial
$25 per Vial
- Boldabol 200 $30 Per 10ml Vial
- Masteron-V $40 Per 10ml Vial
- Sustanon 10ml $20 Per 10ml Vial
-Decabol-250 10ml
$30 per Vial-Durabol-100 10ml
$18 per Vial-Boldabol-200 10ml
$29 per Vial-Primobol-100 10ml
$45 per Vial-Mastabol-100 10ml
$43 per vial-Testabol depo-200
$20 per Vial-Trenbolon depo-100
$32 per Vial-Trenabol-75
$28 per Vial-Tri- Trenabol-150
$40 per Vial
Decanoate 200mg\10ml 37 $
Trenbolone 75mg\10ml 35 $
Trenbolone 200mg\10ml 45 $
Equipoise 200mg\10ml 30 $
Primobolan 100mg\10ml 45 $
Enanthate 250mg\10ml 20 $
Sustanon 250mg\10ml 20 $
Stanozolol 75mg\10ml 24 $
Decanoate 100mg\10ml 23 $

HGH
- Humatrope 15 i.u. by Eli-Lilly
$50 Per Kit/1 Amp
- Genotropin 36iu
$250 per Vial
-Norditropin Simplexx 15mg/1.5ml
$80 per Vial
- Jintropin 10iu
$100 per kit
- Hygetropin 200iu
$ 200 per kit

SCIROXX LABS
Equidex(10ml vial /200mg )
$30 per Vial
Trenadex Enanthate(10ml vial /200mg )
$40 per Vial
Primodex(10ml vial /100mg)
$35 per Vial
Trenadex Acetate(10ml vial / 100mg / 1ml)
$35 per Vial
Testodex Enanthate(10ml vial /250mg /1ml)
$25 per Vial
Testodex Propionate(10ml vial /100mg /1ml
$25 per Vial
Testodex Cypionate(10ml vial /250mg /1ml)
$25 per Vial
Mastodex(10ml vial /100mg /1ml)
$30 per Vial
Pentadex(10ml vial /300mg /1ml)
$30 per vial
Ultradex(10ml vial /150mg /1ml)
$45 per Vial
Nandrodex 300(10ml vial /300mg /1ml)
$50 per vial
Oxanodex(100 tabs 10mg/tab)
$80 per pack


Nandro-Test 400 - Lixus Labs
- Price: $25.00 400mg per 1ml , 10 ml Vial
Deca 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml ,10ml Vial
Equipoise 200- Lixus Labs
- Price: $25.00 200mg per ml,10ml Vial
Masteron 100 - Lixus Labs
- Price: $30.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Primo 100 - Lixus Labs
- Price: $30.00 100mg per 1ml, 10ml Vial
Sus 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml ,10ml Vial
Test 400 - Lixus Labs
- Price: $28.00 400mg per 1ml,10ml Vial
Test Cyp 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per 1ml,10ml Vial
Test Enan 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml,10ml Vial
Test Prop 100 - Lixus Labs
- Price: $15.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Tren Ace 100 - Lixus Labs
- Price: $20.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Tren Test 150 - Lixus Labs
- Price: $25.00 150mg per 1ml,10ml Vial
Tri Tren 180 - Lixus Labs
- Price: $26.00 180mg per 1ml,10ml Vial

ORALS
Lixus Labs Dianabol
- Price:$20.00 10mg x 100 tablets
Oxymetholone 50
- Price: $40.00 100 x 50mg tablets
Turinabol
- Price: $22.00 10mg x 100 tablets
Lixus Labs Anavar
- Price: $35.00 10mg x 100 tablets
Lixus Labs Winstrol Tablets
- Price: $20.00 10mg x 100 tablets


PROCHEM EQUIBOL 300 10ml: $50 PROCHEM TRENABOL 100 10ML: $45.00
PROCHEM EQUITEST 400 10ml: $45.00 PROCHEM TRI-TEST 400 10ML: $45.00
PROCHEM MASTANAN 200 10ml: $55.00
PROCHEM NANDRODEC 300 10ml: $45.00
PROCHEM NANDROPHEN 200 10ml: $45.00
PROCHEM NANDROTEST 400 10ml: $45.00
PROCHEM PRIMO 100 10ml: $50.00
PROCHEM TESTCYNATE 200 10ml: $45.00
PROCHEM TESTENATE 300 10ml: $45.00
PROCHEM TESTPRONATE 100 10ml: $45.00
PROCHEM TRI-SUS 250 10ml: $45.00
PROCHEM TRI-TREN 150 10ml: $55.00

RESEARCH CHEMICALS

1 KG Ephedrine Powder = 900 $
1 KG methoxetamine = 2200$
1KG pseudoEphedrine hcl Powder = 900$
1KG MDPV = 2200 $
1KG 2-Methyl-2-Butanol,= 2100$
1KG O-Desmethyltramadol = 2100$
1KG Butylone Bk-MBDB,Bk-MDMA = 2100$
1KG Buphedrone = 2100 $
1KG Mephedrone ( 4-methylmethcathinone (4-MMC) ) = 2700$
1KG 5-MeO-DMT = 2100$
1KG Dimethocaine = 2100$
1KG MDAI = 2300$
1KG Methylone = 2300 $
1KG Flephedrone = 2100$
1KG nrg-1 = 2000 $
1KG Naphyone = 2200$
1KG Naphthylpyrovalerone = 2300$
1KG O-2482 = 2400$
1KG 2-ai = 2200 $
1KG 2-aminoindan = 2300$
1KG DMAA = 2200 $
1KG Dxm 99.9% powder = 1900 $
1KG 5 IAI (5-Iodo-2-aminoindan) = 2100$
1KG 2 cb fly 2cb = 2100 $
1KG 4-Fluorococaine = 2100 $
1KG 4-Acetoxy-DIPT = 2100 $
1KG 5-MeO AMT = 2100 $
1KG Ketamine = 2500 $
1KG MDMA = 3500 $
Shipping:

We ship from Ukraine, France, South Korea and Uk. We believe in top notch service. Part of that is getting you the products you

need as quickly as possible. we are committed to shipping 95% of our orders the next business day.

Shipping & handling charges and general delivery times are displayed when you are checking out., these include any handling

charges. if an adjustment occurs you will be contacted prior shipping.

Delivery dates vary once the items have been shipped. On the east coast it may take about 3 to 4 days.

If your order cannot ship within 2 days we will notify you.
Payment terms:

We accepts Wire Transfers Via Western Union Payments.

Orders are not shipped until full payment can be verified.

Western union/ Certified checks shipped upon receipt
Our Privacy Policy is simple.

1) Your information, including your E-mail is never sold or given to any other organization or third party.

2) Your information is used only to process your order to your specifications. It may also be used to follow up on that order to ensure your satisfaction.

ritabroklyn@gmail.com


=> Price : $120.00
CONTACT DETAILs
Contact
: rita
Phone
:
E-mail
: ritabroklyn@gmail.com
Address
: the greens street 3643

.

.

.YOUR LOGO
ritames
buy high grade dmt mdma mdpv and mephedrone
Others Kampong Chhnang 01-Jun-2018 865
DESCRIPTIONs
BUY RESEARCH CHEMICALS ,BRANDED ORALS/PILLS/TABLET
XANAX 2MG = 0.60 $
ONAX 2MG = 0.55 $
REVOTRIL 2MG = 0.50$
VALIUM 5MG = 0.25 $
VALIUM 10MG =0.30 $
DAZ 10MG = 0.25 $
ATIVAN 1MG = 0.30 $
ATIVAN 2MG = 0.35 $
RESTORIL 30MG = 0.70$
MOGADON 5MG = 0.80 $
LEXOTANIL 3MG =0.65 $
STILNOX 10MG = 1.00 $
AMBIEN 10MG = 0.55 $
RITALIN 10MG = 1.00$
ROHYPNOL = 2.00$
MORPHINE 30MG = 2.00$
MORPHINE 40MG = 3.00$
WATSON 325 10MG = 1.50$
WATSON 853 10MG =1.50$
VICODIN 5MG =1.25$
VICODIN ES 7.5MG =1.65$
EPHEDRINE 30MG = 0.15$
WATSON 540 10/500 = 1.50$
OXYCOTIN 80MG = 4$
ADIPEX-P 37.5MG = 0.50 $
VIAGRA 100MG = 1.10$
CIALIS 20MG =0.90 $
PERCOCET 10/325 =2.00 $
ROXICODONE 30MG = 3$
OPANA 40MG ER =2.00 $
FENTANYL 75MCG=$4
DILAUDID 8MG = 1.25 $
ADDERALL 30MG = 2.00$
VIAGRA GOLD = 2.00$
SUBUTEX 8MG = $2.00
SUBUXONE 8MG =$2.00
METHADONE 40MG=$2
MS CONTIN 200MG=$6
ACTAVIS PROMETHAZINE CODEINE SYRUP=$50 PER PINT

INJECTIONS

Sustanon 250 ( organon) -- $ 2.50/ amp (pack size 4 amp per pack )
Testonon zafa -- $ 2.00/ amp (pack size 5 amp per pack )
Testoviron depot ( Schering ) -- $ 2.50/ amp (pack size 15 amp per pack )
Testosteron ( Geoffman) -- $ 2/ amp ( special pack 16 amp/ pack )
Testosteron pliva -- $ 2 / amp (pack size 15 amp per pack )
Deca durabolin ( organon) -- $ 3.00 / amp (pack size 4 amp per pack )
Proviron (schering ) -- $ 6 / 20 pills
Nolvadex -- $ 12 / 30 pills
Tamoxifen 20mg -- $ 15 / 30 pills
Clomid -- $ 8 / 10 pills
Primobolan ( schering ) -- $ 5 / amp
Winstrol (desma lab) -- $ 12 / 3 amp
Testolic 100mg (testosterone Propionate )-- $ 50 / 10 amp of 2ml each
Cypionax 200mg ( Testo cypionate ) -- $ 50 / 10 amp of 2ml each
Pregnyl ( organon ) 5000iu -- $ 12 / amp
Clenbuterol (LA Pharma UK -- $ 28 / 200 pills

Cytomel -- $ 45 / 100 pills

Stanzolol -- $ 50 / 200 pills
Androlic -- $ 100 / 100 tablets
Azolol british despansary -- $ 100 / 400 tablets
Anabol ( " " ) -- $ 100 / 1000 pills
Danabol DS ( " " ) -- $ 80 / 500
pills
Anadrol 50mg $80 / 100
Anavar 10mg $80 / 100
Dianabol 20mg $150/100


INJECTABLE 10ML VIALS

- Andropen-275 10ml Vial
$25 per Vial
- Boldabol 200 $30 Per 10ml Vial
- Masteron-V $40 Per 10ml Vial
- Sustanon 10ml $20 Per 10ml Vial
-Decabol-250 10ml
$30 per Vial-Durabol-100 10ml
$18 per Vial-Boldabol-200 10ml
$29 per Vial-Primobol-100 10ml
$45 per Vial-Mastabol-100 10ml
$43 per vial-Testabol depo-200
$20 per Vial-Trenbolon depo-100
$32 per Vial-Trenabol-75
$28 per Vial-Tri- Trenabol-150
$40 per Vial
Decanoate 200mg\10ml 37 $
Trenbolone 75mg\10ml 35 $
Trenbolone 200mg\10ml 45 $
Equipoise 200mg\10ml 30 $
Primobolan 100mg\10ml 45 $
Enanthate 250mg\10ml 20 $
Sustanon 250mg\10ml 20 $
Stanozolol 75mg\10ml 24 $
Decanoate 100mg\10ml 23 $

HGH
- Humatrope 15 i.u. by Eli-Lilly
$50 Per Kit/1 Amp
- Genotropin 36iu
$250 per Vial
-Norditropin Simplexx 15mg/1.5ml
$80 per Vial
- Jintropin 10iu
$100 per kit
- Hygetropin 200iu
$ 200 per kit

SCIROXX LABS
Equidex(10ml vial /200mg )
$30 per Vial
Trenadex Enanthate(10ml vial /200mg )
$40 per Vial
Primodex(10ml vial /100mg)
$35 per Vial
Trenadex Acetate(10ml vial / 100mg / 1ml)
$35 per Vial
Testodex Enanthate(10ml vial /250mg /1ml)
$25 per Vial
Testodex Propionate(10ml vial /100mg /1ml
$25 per Vial
Testodex Cypionate(10ml vial /250mg /1ml)
$25 per Vial
Mastodex(10ml vial /100mg /1ml)
$30 per Vial
Pentadex(10ml vial /300mg /1ml)
$30 per vial
Ultradex(10ml vial /150mg /1ml)
$45 per Vial
Nandrodex 300(10ml vial /300mg /1ml)
$50 per vial
Oxanodex(100 tabs 10mg/tab)
$80 per pack


Nandro-Test 400 - Lixus Labs
- Price: $25.00 400mg per 1ml , 10 ml Vial
Deca 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml ,10ml Vial
Equipoise 200- Lixus Labs
- Price: $25.00 200mg per ml,10ml Vial
Masteron 100 - Lixus Labs
- Price: $30.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Primo 100 - Lixus Labs
- Price: $30.00 100mg per 1ml, 10ml Vial
Sus 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml ,10ml Vial
Test 400 - Lixus Labs
- Price: $28.00 400mg per 1ml,10ml Vial
Test Cyp 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per 1ml,10ml Vial
Test Enan 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml,10ml Vial
Test Prop 100 - Lixus Labs
- Price: $15.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Tren Ace 100 - Lixus Labs
- Price: $20.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Tren Test 150 - Lixus Labs
- Price: $25.00 150mg per 1ml,10ml Vial
Tri Tren 180 - Lixus Labs
- Price: $26.00 180mg per 1ml,10ml Vial

ORALS
Lixus Labs Dianabol
- Price:$20.00 10mg x 100 tablets
Oxymetholone 50
- Price: $40.00 100 x 50mg tablets
Turinabol
- Price: $22.00 10mg x 100 tablets
Lixus Labs Anavar
- Price: $35.00 10mg x 100 tablets
Lixus Labs Winstrol Tablets
- Price: $20.00 10mg x 100 tablets


PROCHEM EQUIBOL 300 10ml: $50 PROCHEM TRENABOL 100 10ML: $45.00
PROCHEM EQUITEST 400 10ml: $45.00 PROCHEM TRI-TEST 400 10ML: $45.00
PROCHEM MASTANAN 200 10ml: $55.00
PROCHEM NANDRODEC 300 10ml: $45.00
PROCHEM NANDROPHEN 200 10ml: $45.00
PROCHEM NANDROTEST 400 10ml: $45.00
PROCHEM PRIMO 100 10ml: $50.00
PROCHEM TESTCYNATE 200 10ml: $45.00
PROCHEM TESTENATE 300 10ml: $45.00
PROCHEM TESTPRONATE 100 10ml: $45.00
PROCHEM TRI-SUS 250 10ml: $45.00
PROCHEM TRI-TREN 150 10ml: $55.00

RESEARCH CHEMICALS

1 KG Ephedrine Powder = 900 $
1 KG methoxetamine = 2200$
1KG pseudoEphedrine hcl Powder = 900$
1KG MDPV = 2200 $
1KG 2-Methyl-2-Butanol,= 2100$
1KG O-Desmethyltramadol = 2100$
1KG Butylone Bk-MBDB,Bk-MDMA = 2100$
1KG Buphedrone = 2100 $
1KG Mephedrone ( 4-methylmethcathinone (4-MMC) ) = 2700$
1KG 5-MeO-DMT = 2100$
1KG Dimethocaine = 2100$
1KG MDAI = 2300$
1KG Methylone = 2300 $
1KG Flephedrone = 2100$
1KG nrg-1 = 2000 $
1KG Naphyone = 2200$
1KG Naphthylpyrovalerone = 2300$
1KG O-2482 = 2400$
1KG 2-ai = 2200 $
1KG 2-aminoindan = 2300$
1KG DMAA = 2200 $
1KG Dxm 99.9% powder = 1900 $
1KG 5 IAI (5-Iodo-2-aminoindan) = 2100$
1KG 2 cb fly 2cb = 2100 $
1KG 4-Fluorococaine = 2100 $
1KG 4-Acetoxy-DIPT = 2100 $
1KG 5-MeO AMT = 2100 $
1KG Ketamine = 2500 $
1KG MDMA = 3500 $
Shipping:

We ship from Ukraine, France, South Korea and Uk. We believe in top notch service. Part of that is getting you the products you

need as quickly as possible. we are committed to shipping 95% of our orders the next business day.

Shipping & handling charges and general delivery times are displayed when you are checking out., these include any handling

charges. if an adjustment occurs you will be contacted prior shipping.

Delivery dates vary once the items have been shipped. On the east coast it may take about 3 to 4 days.

If your order cannot ship within 2 days we will notify you.
Payment terms:

We accepts Wire Transfers Via Western Union Payments.

Orders are not shipped until full payment can be verified.

Western union/ Certified checks shipped upon receipt
Our Privacy Policy is simple.

1) Your information, including your E-mail is never sold or given to any other organization or third party.

2) Your information is used only to process your order to your specifications. It may also be used to follow up on that order to ensure your satisfaction.

ritabroklyn@gmail.com


=> Price : $120.00
CONTACT DETAILs
Contact
: rita
Phone
:
E-mail
: ritabroklyn@gmail.com
Address
: the greens street 3643

.

.

.YOUR LOGO
ritames
buy high grade dmt mdma mdpv and mephedrone
Others Kampong Chhnang 01-Jun-2018 866
DESCRIPTIONs
BUY RESEARCH CHEMICALS ,BRANDED ORALS/PILLS/TABLET
XANAX 2MG = 0.60 $
ONAX 2MG = 0.55 $
REVOTRIL 2MG = 0.50$
VALIUM 5MG = 0.25 $
VALIUM 10MG =0.30 $
DAZ 10MG = 0.25 $
ATIVAN 1MG = 0.30 $
ATIVAN 2MG = 0.35 $
RESTORIL 30MG = 0.70$
MOGADON 5MG = 0.80 $
LEXOTANIL 3MG =0.65 $
STILNOX 10MG = 1.00 $
AMBIEN 10MG = 0.55 $
RITALIN 10MG = 1.00$
ROHYPNOL = 2.00$
MORPHINE 30MG = 2.00$
MORPHINE 40MG = 3.00$
WATSON 325 10MG = 1.50$
WATSON 853 10MG =1.50$
VICODIN 5MG =1.25$
VICODIN ES 7.5MG =1.65$
EPHEDRINE 30MG = 0.15$
WATSON 540 10/500 = 1.50$
OXYCOTIN 80MG = 4$
ADIPEX-P 37.5MG = 0.50 $
VIAGRA 100MG = 1.10$
CIALIS 20MG =0.90 $
PERCOCET 10/325 =2.00 $
ROXICODONE 30MG = 3$
OPANA 40MG ER =2.00 $
FENTANYL 75MCG=$4
DILAUDID 8MG = 1.25 $
ADDERALL 30MG = 2.00$
VIAGRA GOLD = 2.00$
SUBUTEX 8MG = $2.00
SUBUXONE 8MG =$2.00
METHADONE 40MG=$2
MS CONTIN 200MG=$6
ACTAVIS PROMETHAZINE CODEINE SYRUP=$50 PER PINT

INJECTIONS

Sustanon 250 ( organon) -- $ 2.50/ amp (pack size 4 amp per pack )
Testonon zafa -- $ 2.00/ amp (pack size 5 amp per pack )
Testoviron depot ( Schering ) -- $ 2.50/ amp (pack size 15 amp per pack )
Testosteron ( Geoffman) -- $ 2/ amp ( special pack 16 amp/ pack )
Testosteron pliva -- $ 2 / amp (pack size 15 amp per pack )
Deca durabolin ( organon) -- $ 3.00 / amp (pack size 4 amp per pack )
Proviron (schering ) -- $ 6 / 20 pills
Nolvadex -- $ 12 / 30 pills
Tamoxifen 20mg -- $ 15 / 30 pills
Clomid -- $ 8 / 10 pills
Primobolan ( schering ) -- $ 5 / amp
Winstrol (desma lab) -- $ 12 / 3 amp
Testolic 100mg (testosterone Propionate )-- $ 50 / 10 amp of 2ml each
Cypionax 200mg ( Testo cypionate ) -- $ 50 / 10 amp of 2ml each
Pregnyl ( organon ) 5000iu -- $ 12 / amp
Clenbuterol (LA Pharma UK -- $ 28 / 200 pills

Cytomel -- $ 45 / 100 pills

Stanzolol -- $ 50 / 200 pills
Androlic -- $ 100 / 100 tablets
Azolol british despansary -- $ 100 / 400 tablets
Anabol ( " " ) -- $ 100 / 1000 pills
Danabol DS ( " " ) -- $ 80 / 500
pills
Anadrol 50mg $80 / 100
Anavar 10mg $80 / 100
Dianabol 20mg $150/100


INJECTABLE 10ML VIALS

- Andropen-275 10ml Vial
$25 per Vial
- Boldabol 200 $30 Per 10ml Vial
- Masteron-V $40 Per 10ml Vial
- Sustanon 10ml $20 Per 10ml Vial
-Decabol-250 10ml
$30 per Vial-Durabol-100 10ml
$18 per Vial-Boldabol-200 10ml
$29 per Vial-Primobol-100 10ml
$45 per Vial-Mastabol-100 10ml
$43 per vial-Testabol depo-200
$20 per Vial-Trenbolon depo-100
$32 per Vial-Trenabol-75
$28 per Vial-Tri- Trenabol-150
$40 per Vial
Decanoate 200mg\10ml 37 $
Trenbolone 75mg\10ml 35 $
Trenbolone 200mg\10ml 45 $
Equipoise 200mg\10ml 30 $
Primobolan 100mg\10ml 45 $
Enanthate 250mg\10ml 20 $
Sustanon 250mg\10ml 20 $
Stanozolol 75mg\10ml 24 $
Decanoate 100mg\10ml 23 $

HGH
- Humatrope 15 i.u. by Eli-Lilly
$50 Per Kit/1 Amp
- Genotropin 36iu
$250 per Vial
-Norditropin Simplexx 15mg/1.5ml
$80 per Vial
- Jintropin 10iu
$100 per kit
- Hygetropin 200iu
$ 200 per kit

SCIROXX LABS
Equidex(10ml vial /200mg )
$30 per Vial
Trenadex Enanthate(10ml vial /200mg )
$40 per Vial
Primodex(10ml vial /100mg)
$35 per Vial
Trenadex Acetate(10ml vial / 100mg / 1ml)
$35 per Vial
Testodex Enanthate(10ml vial /250mg /1ml)
$25 per Vial
Testodex Propionate(10ml vial /100mg /1ml
$25 per Vial
Testodex Cypionate(10ml vial /250mg /1ml)
$25 per Vial
Mastodex(10ml vial /100mg /1ml)
$30 per Vial
Pentadex(10ml vial /300mg /1ml)
$30 per vial
Ultradex(10ml vial /150mg /1ml)
$45 per Vial
Nandrodex 300(10ml vial /300mg /1ml)
$50 per vial
Oxanodex(100 tabs 10mg/tab)
$80 per pack


Nandro-Test 400 - Lixus Labs
- Price: $25.00 400mg per 1ml , 10 ml Vial
Deca 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml ,10ml Vial
Equipoise 200- Lixus Labs
- Price: $25.00 200mg per ml,10ml Vial
Masteron 100 - Lixus Labs
- Price: $30.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Primo 100 - Lixus Labs
- Price: $30.00 100mg per 1ml, 10ml Vial
Sus 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml ,10ml Vial
Test 400 - Lixus Labs
- Price: $28.00 400mg per 1ml,10ml Vial
Test Cyp 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per 1ml,10ml Vial
Test Enan 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml,10ml Vial
Test Prop 100 - Lixus Labs
- Price: $15.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Tren Ace 100 - Lixus Labs
- Price: $20.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Tren Test 150 - Lixus Labs
- Price: $25.00 150mg per 1ml,10ml Vial
Tri Tren 180 - Lixus Labs
- Price: $26.00 180mg per 1ml,10ml Vial

ORALS
Lixus Labs Dianabol
- Price:$20.00 10mg x 100 tablets
Oxymetholone 50
- Price: $40.00 100 x 50mg tablets
Turinabol
- Price: $22.00 10mg x 100 tablets
Lixus Labs Anavar
- Price: $35.00 10mg x 100 tablets
Lixus Labs Winstrol Tablets
- Price: $20.00 10mg x 100 tablets


PROCHEM EQUIBOL 300 10ml: $50 PROCHEM TRENABOL 100 10ML: $45.00
PROCHEM EQUITEST 400 10ml: $45.00 PROCHEM TRI-TEST 400 10ML: $45.00
PROCHEM MASTANAN 200 10ml: $55.00
PROCHEM NANDRODEC 300 10ml: $45.00
PROCHEM NANDROPHEN 200 10ml: $45.00
PROCHEM NANDROTEST 400 10ml: $45.00
PROCHEM PRIMO 100 10ml: $50.00
PROCHEM TESTCYNATE 200 10ml: $45.00
PROCHEM TESTENATE 300 10ml: $45.00
PROCHEM TESTPRONATE 100 10ml: $45.00
PROCHEM TRI-SUS 250 10ml: $45.00
PROCHEM TRI-TREN 150 10ml: $55.00

RESEARCH CHEMICALS

1 KG Ephedrine Powder = 900 $
1 KG methoxetamine = 2200$
1KG pseudoEphedrine hcl Powder = 900$
1KG MDPV = 2200 $
1KG 2-Methyl-2-Butanol,= 2100$
1KG O-Desmethyltramadol = 2100$
1KG Butylone Bk-MBDB,Bk-MDMA = 2100$
1KG Buphedrone = 2100 $
1KG Mephedrone ( 4-methylmethcathinone (4-MMC) ) = 2700$
1KG 5-MeO-DMT = 2100$
1KG Dimethocaine = 2100$
1KG MDAI = 2300$
1KG Methylone = 2300 $
1KG Flephedrone = 2100$
1KG nrg-1 = 2000 $
1KG Naphyone = 2200$
1KG Naphthylpyrovalerone = 2300$
1KG O-2482 = 2400$
1KG 2-ai = 2200 $
1KG 2-aminoindan = 2300$
1KG DMAA = 2200 $
1KG Dxm 99.9% powder = 1900 $
1KG 5 IAI (5-Iodo-2-aminoindan) = 2100$
1KG 2 cb fly 2cb = 2100 $
1KG 4-Fluorococaine = 2100 $
1KG 4-Acetoxy-DIPT = 2100 $
1KG 5-MeO AMT = 2100 $
1KG Ketamine = 2500 $
1KG MDMA = 3500 $
Shipping:

We ship from Ukraine, France, South Korea and Uk. We believe in top notch service. Part of that is getting you the products you

need as quickly as possible. we are committed to shipping 95% of our orders the next business day.

Shipping & handling charges and general delivery times are displayed when you are checking out., these include any handling

charges. if an adjustment occurs you will be contacted prior shipping.

Delivery dates vary once the items have been shipped. On the east coast it may take about 3 to 4 days.

If your order cannot ship within 2 days we will notify you.
Payment terms:

We accepts Wire Transfers Via Western Union Payments.

Orders are not shipped until full payment can be verified.

Western union/ Certified checks shipped upon receipt
Our Privacy Policy is simple.

1) Your information, including your E-mail is never sold or given to any other organization or third party.

2) Your information is used only to process your order to your specifications. It may also be used to follow up on that order to ensure your satisfaction.

ritabroklyn@gmail.com


=> Price : $120.00
CONTACT DETAILs
Contact
: rita
Phone
:
E-mail
: ritabroklyn@gmail.com
Address
: the greens street 3643

YOUR LOGO
ritames
buy high grade dmt mdma mdpv and mephedrone
Others Kampong Chhnang 01-Jun-2018 867
DESCRIPTIONs
BUY RESEARCH CHEMICALS ,BRANDED ORALS/PILLS/TABLET
XANAX 2MG = 0.60 $
ONAX 2MG = 0.55 $
REVOTRIL 2MG = 0.50$
VALIUM 5MG = 0.25 $
VALIUM 10MG =0.30 $
DAZ 10MG = 0.25 $
ATIVAN 1MG = 0.30 $
ATIVAN 2MG = 0.35 $
RESTORIL 30MG = 0.70$
MOGADON 5MG = 0.80 $
LEXOTANIL 3MG =0.65 $
STILNOX 10MG = 1.00 $
AMBIEN 10MG = 0.55 $
RITALIN 10MG = 1.00$
ROHYPNOL = 2.00$
MORPHINE 30MG = 2.00$
MORPHINE 40MG = 3.00$
WATSON 325 10MG = 1.50$
WATSON 853 10MG =1.50$
VICODIN 5MG =1.25$
VICODIN ES 7.5MG =1.65$
EPHEDRINE 30MG = 0.15$
WATSON 540 10/500 = 1.50$
OXYCOTIN 80MG = 4$
ADIPEX-P 37.5MG = 0.50 $
VIAGRA 100MG = 1.10$
CIALIS 20MG =0.90 $
PERCOCET 10/325 =2.00 $
ROXICODONE 30MG = 3$
OPANA 40MG ER =2.00 $
FENTANYL 75MCG=$4
DILAUDID 8MG = 1.25 $
ADDERALL 30MG = 2.00$
VIAGRA GOLD = 2.00$
SUBUTEX 8MG = $2.00
SUBUXONE 8MG =$2.00
METHADONE 40MG=$2
MS CONTIN 200MG=$6
ACTAVIS PROMETHAZINE CODEINE SYRUP=$50 PER PINT

INJECTIONS

Sustanon 250 ( organon) -- $ 2.50/ amp (pack size 4 amp per pack )
Testonon zafa -- $ 2.00/ amp (pack size 5 amp per pack )
Testoviron depot ( Schering ) -- $ 2.50/ amp (pack size 15 amp per pack )
Testosteron ( Geoffman) -- $ 2/ amp ( special pack 16 amp/ pack )
Testosteron pliva -- $ 2 / amp (pack size 15 amp per pack )
Deca durabolin ( organon) -- $ 3.00 / amp (pack size 4 amp per pack )
Proviron (schering ) -- $ 6 / 20 pills
Nolvadex -- $ 12 / 30 pills
Tamoxifen 20mg -- $ 15 / 30 pills
Clomid -- $ 8 / 10 pills
Primobolan ( schering ) -- $ 5 / amp
Winstrol (desma lab) -- $ 12 / 3 amp
Testolic 100mg (testosterone Propionate )-- $ 50 / 10 amp of 2ml each
Cypionax 200mg ( Testo cypionate ) -- $ 50 / 10 amp of 2ml each
Pregnyl ( organon ) 5000iu -- $ 12 / amp
Clenbuterol (LA Pharma UK -- $ 28 / 200 pills

Cytomel -- $ 45 / 100 pills

Stanzolol -- $ 50 / 200 pills
Androlic -- $ 100 / 100 tablets
Azolol british despansary -- $ 100 / 400 tablets
Anabol ( " " ) -- $ 100 / 1000 pills
Danabol DS ( " " ) -- $ 80 / 500
pills
Anadrol 50mg $80 / 100
Anavar 10mg $80 / 100
Dianabol 20mg $150/100


INJECTABLE 10ML VIALS

- Andropen-275 10ml Vial
$25 per Vial
- Boldabol 200 $30 Per 10ml Vial
- Masteron-V $40 Per 10ml Vial
- Sustanon 10ml $20 Per 10ml Vial
-Decabol-250 10ml
$30 per Vial-Durabol-100 10ml
$18 per Vial-Boldabol-200 10ml
$29 per Vial-Primobol-100 10ml
$45 per Vial-Mastabol-100 10ml
$43 per vial-Testabol depo-200
$20 per Vial-Trenbolon depo-100
$32 per Vial-Trenabol-75
$28 per Vial-Tri- Trenabol-150
$40 per Vial
Decanoate 200mg\10ml 37 $
Trenbolone 75mg\10ml 35 $
Trenbolone 200mg\10ml 45 $
Equipoise 200mg\10ml 30 $
Primobolan 100mg\10ml 45 $
Enanthate 250mg\10ml 20 $
Sustanon 250mg\10ml 20 $
Stanozolol 75mg\10ml 24 $
Decanoate 100mg\10ml 23 $

HGH
- Humatrope 15 i.u. by Eli-Lilly
$50 Per Kit/1 Amp
- Genotropin 36iu
$250 per Vial
-Norditropin Simplexx 15mg/1.5ml
$80 per Vial
- Jintropin 10iu
$100 per kit
- Hygetropin 200iu
$ 200 per kit

SCIROXX LABS
Equidex(10ml vial /200mg )
$30 per Vial
Trenadex Enanthate(10ml vial /200mg )
$40 per Vial
Primodex(10ml vial /100mg)
$35 per Vial
Trenadex Acetate(10ml vial / 100mg / 1ml)
$35 per Vial
Testodex Enanthate(10ml vial /250mg /1ml)
$25 per Vial
Testodex Propionate(10ml vial /100mg /1ml
$25 per Vial
Testodex Cypionate(10ml vial /250mg /1ml)
$25 per Vial
Mastodex(10ml vial /100mg /1ml)
$30 per Vial
Pentadex(10ml vial /300mg /1ml)
$30 per vial
Ultradex(10ml vial /150mg /1ml)
$45 per Vial
Nandrodex 300(10ml vial /300mg /1ml)
$50 per vial
Oxanodex(100 tabs 10mg/tab)
$80 per pack


Nandro-Test 400 - Lixus Labs
- Price: $25.00 400mg per 1ml , 10 ml Vial
Deca 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml ,10ml Vial
Equipoise 200- Lixus Labs
- Price: $25.00 200mg per ml,10ml Vial
Masteron 100 - Lixus Labs
- Price: $30.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Primo 100 - Lixus Labs
- Price: $30.00 100mg per 1ml, 10ml Vial
Sus 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml ,10ml Vial
Test 400 - Lixus Labs
- Price: $28.00 400mg per 1ml,10ml Vial
Test Cyp 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per 1ml,10ml Vial
Test Enan 300 - Lixus Labs
- Price: $25.00 300mg per ml,10ml Vial
Test Prop 100 - Lixus Labs
- Price: $15.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Tren Ace 100 - Lixus Labs
- Price: $20.00 100mg per 1ml,10ml Vial
Tren Test 150 - Lixus Labs
- Price: $25.00 150mg per 1ml,10ml Vial
Tri Tren 180 - Lixus Labs
- Price: $26.00 180mg per 1ml,10ml Vial

ORALS
Lixus Labs Dianabol
- Price:$20.00 10mg x 100 tablets
Oxymetholone 50
- Price: $40.00 100 x 50mg tablets
Turinabol
- Price: $22.00 10mg x 100 tablets
Lixus Labs Anavar
- Price: $35.00 10mg x 100 tablets
Lixus Labs Winstrol Tablets
- Price: $20.00 10mg x 100 tablets


PROCHEM EQUIBOL 300 10ml: $50 PROCHEM TRENABOL 100 10ML: $45.00
PROCHEM EQUITEST 400 10ml: $45.00 PROCHEM TRI-TEST 400 10ML: $45.00
PROCHEM MASTANAN 200 10ml: $55.00
PROCHEM NANDRODEC 300 10ml: $45.00
PROCHEM NANDROPHEN 200 10ml: $45.00
PROCHEM NANDROTEST 400 10ml: $45.00
PROCHEM PRIMO 100 10ml: $50.00
PROCHEM TESTCYNATE 200 10ml: $45.00
PROCHEM TESTENATE 300 10ml: $45.00
PROCHEM TESTPRONATE 100 10ml: $45.00
PROCHEM TRI-SUS 250 10ml: $45.00
PROCHEM TRI-TREN 150 10ml: $55.00

RESEARCH CHEMICALS

1 KG Ephedrine Powder = 900 $
1 KG methoxetamine = 2200$
1KG pseudoEphedrine hcl Powder = 900$
1KG MDPV = 2200 $
1KG 2-Methyl-2-Butanol,= 2100$
1KG O-Desmethyltramadol = 2100$
1KG Butylone Bk-MBDB,Bk-MDMA = 2100$
1KG Buphedrone = 2100 $
1KG Mephedrone ( 4-methylmethcathinone (4-MMC) ) = 2700$
1KG 5-MeO-DMT = 2100$
1KG Dimethocaine = 2100$
1KG MDAI = 2300$
1KG Methylone = 2300 $
1KG Flephedrone = 2100$
1KG nrg-1 = 2000 $
1KG Naphyone = 2200$
1KG Naphthylpyrovalerone = 2300$
1KG O-2482 = 2400$
1KG 2-ai = 2200 $
1KG 2-aminoindan = 2300$
1KG DMAA = 2200 $
1KG Dxm 99.9% powder = 1900 $
1KG 5 IAI (5-Iodo-2-aminoindan) = 2100$
1KG 2 cb fly 2cb = 2100 $
1KG 4-Fluorococaine = 2100 $
1KG 4-Acetoxy-DIPT = 2100 $
1KG 5-MeO AMT = 2100 $
1KG Ketamine = 2500 $
1KG MDMA = 3500 $
Shipping:

We ship from Ukraine, France, South Korea and Uk. We believe in top notch service. Part of that is getting you the products you

need as quickly as possible. we are committed to shipping 95% of our orders the next business day.

Shipping & handling charges and general delivery times are displayed when you are checking out., these include any handling

charges. if an adjustment occurs you will be contacted prior shipping.

Delivery dates vary once the items have been shipped. On the east coast it may take about 3 to 4 days.

If your order cannot ship within 2 days we will notify you.
Payment terms:

We accepts Wire Transfers Via Western Union Payments.

Orders are not shipped until full payment can be verified.

Western union/ Certified checks shipped upon receipt
Our Privacy Policy is simple.

1) Your information, including your E-mail is never sold or given to any other organization or third party.

2) Your information is used only to process your order to your specifications. It may also be used to follow up on that order to ensure your satisfaction.

ritabroklyn@gmail.com


=> Price : $120.00
CONTACT DETAILs
Contact
: rita
Phone
:
E-mail
: ritabroklyn@gmail.com
Address
: the greens street 3643
Copyright © 2008 - 2020 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 19 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2020 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service