ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Call Center
Job Category
: InformationTechnology
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - December - 2017
Deadline
: 31 - January - 2018
Major/Skill
: Call center
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
- Call Center & អ្នកទទួកភ្ងៀវ ភេទស្រីអាយុចាប់ពី (20 ដល់ 35ឆ្នាំ)
- រូបសម្បត្តិសមរម្យ អត្តចរឹកល្អ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម និង ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាកទាក់។
- សុខភាពល្អ។
- មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
- បើមានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែប្រសើរ
- អាចនិយាយភាសាកាន់តែប្រសើរ។
- កុំព្យួទ័រ World & Excel, Internet and Email
- ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារនិងមានអំនត់អត់ធ្មត់។
- មានភាពរាកទាក់ចំពោះភ្ងៀវ
- ចាប់អារម្មណ៍ផ្ញើប្រវត្តរូបសង្ខេប តាមអាស័យដ្ឋានខា
JOB REQUIREMENTs
- Call Center & អ្នកទទួកភ្ងៀវ ភេទស្រីអាយុចាប់ពី (20 ដល់ 35ឆ្នាំ)
- រូបសម្បត្តិសមរម្យ អត្តចរឹកល្អ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម និង ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាកទាក់។
- សុខភាពល្អ។
- មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
- បើមានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែប្រសើរ
- អាចនិយាយភាសាកាន់តែប្រសើរ។
- កុំព្យួទ័រ World & Excel, Internet and Email
- ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារនិងមានអំនត់អត់ធ្មត់។
- មានភាពរាកទាក់ចំពោះភ្ងៀវ
- ចាប់អារម្មណ៍ផ្ញើប្រវត្តរូបសង្ខេប តាមអាស័យដ្ឋានខា
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Call Center
Job Category
: InformationTechnology
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - December - 2017
Deadline
: 31 - January - 2018
Major/Skill
: Call center
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
- Call Center & អ្នកទទួកភ្ងៀវ ភេទស្រីអាយុចាប់ពី (20 ដល់ 35ឆ្នាំ)
- រូបសម្បត្តិសមរម្យ អត្តចរឹកល្អ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម និង ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាកទាក់។
- សុខភាពល្អ។
- មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
- បើមានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែប្រសើរ
- អាចនិយាយភាសាកាន់តែប្រសើរ។
- កុំព្យួទ័រ World & Excel, Internet and Email
- ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារនិងមានអំនត់អត់ធ្មត់។
- មានភាពរាកទាក់ចំពោះភ្ងៀវ
- ចាប់អារម្មណ៍ផ្ញើប្រវត្តរូបសង្ខេប តាមអាស័យដ្ឋានខា
JOB REQUIREMENTs
- Call Center & អ្នកទទួកភ្ងៀវ ភេទស្រីអាយុចាប់ពី (20 ដល់ 35ឆ្នាំ)
- រូបសម្បត្តិសមរម្យ អត្តចរឹកល្អ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម និង ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាកទាក់។
- សុខភាពល្អ។
- មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
- បើមានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែប្រសើរ
- អាចនិយាយភាសាកាន់តែប្រសើរ។
- កុំព្យួទ័រ World & Excel, Internet and Email
- ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារនិងមានអំនត់អត់ធ្មត់។
- មានភាពរាកទាក់ចំពោះភ្ងៀវ
- ចាប់អារម្មណ៍ផ្ញើប្រវត្តរូបសង្ខេប តាមអាស័យដ្ឋានខា
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Call Center
Category
: InformationTechnology
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 03 Pax
Experience
: 1 Year
Location
: Phnom Penh
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Call center
Language
: English
Age
: 18 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 16 - December - 2017
Deadline
: 31 - January - 2018
JOB RESPONSIBLEs
- Call Center & អ្នកទទួកភ្ងៀវ ភេទស្រីអាយុចាប់ពី (20 ដល់ 35ឆ្នាំ)
- រូបសម្បត្តិសមរម្យ អត្តចរឹកល្អ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម និង ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាកទាក់។
- សុខភាពល្អ។
- មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
- បើមានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែប្រសើរ
- អាចនិយាយភាសាកាន់តែប្រសើរ។
- កុំព្យួទ័រ World & Excel, Internet and Email
- ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារនិងមានអំនត់អត់ធ្មត់។
- មានភាពរាកទាក់ចំពោះភ្ងៀវ
- ចាប់អារម្មណ៍ផ្ញើប្រវត្តរូបសង្ខេប តាមអាស័យដ្ឋានខា
JOB REQUIREMENTs
- Call Center & អ្នកទទួកភ្ងៀវ ភេទស្រីអាយុចាប់ពី (20 ដល់ 35ឆ្នាំ)
- រូបសម្បត្តិសមរម្យ អត្តចរឹកល្អ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម និង ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាកទាក់។
- សុខភាពល្អ។
- មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
- បើមានបទពិសោធន៍ការងារកាន់តែប្រសើរ
- អាចនិយាយភាសាកាន់តែប្រសើរ។
- កុំព្យួទ័រ World & Excel, Internet and Email
- ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារនិងមានអំនត់អត់ធ្មត់។
- មានភាពរាកទាក់ចំពោះភ្ងៀវ
- ចាប់អារម្មណ៍ផ្ញើប្រវត្តរូបសង្ខេប តាមអាស័យដ្ឋានខា
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ
Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យផ្ទាល់ Tel : 011/ 093 82 99 93
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.
CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 40 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service