ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Driver
Job Category
: Driver/Trasportation
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Others
Age
: 24 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 14 - February - 2018
Deadline
: 31 - March - 2018
Major/Skill
: Driver
Language
: Khmer or English
JOB RESPONSIBLEs
** Duties and Responsibilities
-Implementing the daily operation schedule.
-Take care of the car.
-Know well the function of the car and the spare-parts.
-Reporting to the management team of the daily and timely working and when required.
-Recording and Keeping in order the fuel and consumption and the mileage of the car.
-Reporting of the car damage and of equipment as actually needed.
-Any other tasks as assigned by the Site Manager
JOB REQUIREMENTs
** Requirement
-1 year experiences in car driving.
-Valid driving license.
-Respect time schedule of the company
-Be responsible, transparent, patient, and honest to the company.
-Be able to work as a group or individually and under pressure.
-Good in road map knowledge and communication skill.
-Fluency in Khmer and can understand in English
-Knowledge and experiences in Rubber Plantation is an advantage

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ HR Consultant Service Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Driver
Job Category
: Driver/Trasportation
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Others
Age
: 24 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 14 - February - 2018
Deadline
: 31 - March - 2018
Major/Skill
: Driver
Language
: Khmer or English
JOB RESPONSIBLEs
** Duties and Responsibilities
-Implementing the daily operation schedule.
-Take care of the car.
-Know well the function of the car and the spare-parts.
-Reporting to the management team of the daily and timely working and when required.
-Recording and Keeping in order the fuel and consumption and the mileage of the car.
-Reporting of the car damage and of equipment as actually needed.
-Any other tasks as assigned by the Site Manager
JOB REQUIREMENTs
** Requirement
-1 year experiences in car driving.
-Valid driving license.
-Respect time schedule of the company
-Be responsible, transparent, patient, and honest to the company.
-Be able to work as a group or individually and under pressure.
-Good in road map knowledge and communication skill.
-Fluency in Khmer and can understand in English
-Knowledge and experiences in Rubber Plantation is an advantage

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ HR Consultant Service Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Driver
Category
: Driver/Trasportation
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 04 Pax
Experience
: 1 Year
Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Others
Major/Skill
: Driver
Language
: Khmer or English
Age
: 24 - 35
Sex
: Male
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 14 - February - 2018
Deadline
: 31 - March - 2018
JOB RESPONSIBLEs
** Duties and Responsibilities
-Implementing the daily operation schedule.
-Take care of the car.
-Know well the function of the car and the spare-parts.
-Reporting to the management team of the daily and timely working and when required.
-Recording and Keeping in order the fuel and consumption and the mileage of the car.
-Reporting of the car damage and of equipment as actually needed.
-Any other tasks as assigned by the Site Manager
JOB REQUIREMENTs
** Requirement
-1 year experiences in car driving.
-Valid driving license.
-Respect time schedule of the company
-Be responsible, transparent, patient, and honest to the company.
-Be able to work as a group or individually and under pressure.
-Good in road map knowledge and communication skill.
-Fluency in Khmer and can understand in English
-Knowledge and experiences in Rubber Plantation is an advantage

HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ HR Consultant Service Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.


CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 31 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service