ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
 
Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Designe
Job Category
: Design/Decoration
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 24 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 30 - March - 2018
Deadline
: 31 - May - 2018
Major/Skill
: Designe/IT
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
- Create concept and design publications and promotional materials for Mobile Banking Apps, SMS Banking, Topup ... and the e-commerce system as requested by other departments.

- Perform collage interface for mobile app, website and other systems as required.

- Research, propose and apply technologies, trends, new design techniques in products and services of Cambopay.

- Details of job will be discussed in the interview.
JOB REQUIREMENTs
- Male or Female
- Bachelor Degree in Art, architecture or Design, and relevant skills
- Work experience as a graphic designer with proven skills in digital design (Fresh graduate also can apply)
- Estimating the time required to complete the work
- Thinking creatively to produce new ideas and concepts in technology field
- Good communication in Khmer & English (Vietnamese is advance)
- Good team work, honesty, flexible, commitment, willing to work.
- Be able to manage website is referred.
- Ability to work Overtime
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ HR Consultant Service Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.

CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Designe
Job Category
: Design/Decoration
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Job Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Bachelors Degree
Age
: 24 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 30 - March - 2018
Deadline
: 31 - May - 2018
Major/Skill
: Designe/IT
Language
: English
JOB RESPONSIBLEs
- Create concept and design publications and promotional materials for Mobile Banking Apps, SMS Banking, Topup ... and the e-commerce system as requested by other departments.

- Perform collage interface for mobile app, website and other systems as required.

- Research, propose and apply technologies, trends, new design techniques in products and services of Cambopay.

- Details of job will be discussed in the interview.
JOB REQUIREMENTs
- Male or Female
- Bachelor Degree in Art, architecture or Design, and relevant skills
- Work experience as a graphic designer with proven skills in digital design (Fresh graduate also can apply)
- Estimating the time required to complete the work
- Thinking creatively to produce new ideas and concepts in technology field
- Good communication in Khmer & English (Vietnamese is advance)
- Good team work, honesty, flexible, commitment, willing to work.
- Be able to manage website is referred.
- Ability to work Overtime
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ HR Consultant Service Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.

CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh

.

.

.


Human Resource Consultant Service
HR Consultant
Designe
Category
: Design/Decoration
Job Term
: Full-Time
Num of Hiring
: 05 Pax
Experience
: 1year Year
Location
: P.Penh & Provinces
Qualification
: Bachelors Degree
Major/Skill
: Designe/IT
Language
: English
Age
: 24 - 35
Sex
: Male/Female
Marital Status
: Unlimited
Posted On
: 30 - March - 2018
Deadline
: 31 - May - 2018
JOB RESPONSIBLEs
- Create concept and design publications and promotional materials for Mobile Banking Apps, SMS Banking, Topup ... and the e-commerce system as requested by other departments.

- Perform collage interface for mobile app, website and other systems as required.

- Research, propose and apply technologies, trends, new design techniques in products and services of Cambopay.

- Details of job will be discussed in the interview.
JOB REQUIREMENTs
- Male or Female
- Bachelor Degree in Art, architecture or Design, and relevant skills
- Work experience as a graphic designer with proven skills in digital design (Fresh graduate also can apply)
- Estimating the time required to complete the work
- Thinking creatively to produce new ideas and concepts in technology field
- Good communication in Khmer & English (Vietnamese is advance)
- Good team work, honesty, flexible, commitment, willing to work.
- Be able to manage website is referred.
- Ability to work Overtime
HOW TO APPLY
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ងើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកតាមរយះ HR Consultant Service Email : cvhrcs@gmail.com ឬមកដាក់ពាក្យនៅការិយាល័យកណ្តាល ដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើអ្នក កំពុងស្វែករកការងារ ឬ ចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារ សូមអោយពួកយើងដឹងផង Tel : 011 82 9993 / 093 82 9993 / 088 27 99993
Address: # 23 D, St 11 Az , Sangkat Touk Tla , Khan Sen Sok , Phnom Penh Cambodia.

CONTACT DETAILs
Contact
: Human Resource
Phone
: 011 82 9993 / 093 82 9993
E-mail
: cvhrcs@gmail.com
Address
: # 23D, St 11AZ Sangkat Touk Tla , Khan Sensok , Phnom Penh , Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 24 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service