ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
 
ANANA GROUP Co.,Ltd
MekongNet
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ អ៊ិនធើណិត
ការងារផ្នែក
: សេវាកម្ម អតិថិជន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនតម្ ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្ររង
ជំនាញផ្នែក
: អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ អ៊ិនធើណិត
ភាសារ
: ខ្មែរ​ អង់គ្លេស​បើចេះភាសសាផ្សេងទៀតកាន់តែល្អ
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 11 - June - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 23 - June - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
N/A
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
កម្រិតវប្បធម៌: ចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ ឡើងទៅ រឺ ឆ្នាំទី១-២ ដែលទាក់ទងនឹងការលក់/ទីផ្សារ
• មិនតម្រូវការបទពិសោធន៍ការងារ តែត្រូវចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាចិនក្នុងការទំនាក់ទំនងការងារបាន បើចេះភាសាផ្សេងទៀតកាន់តែប្រសើរ
• មានអាយុពី១៨ឆ្នាំ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ
• ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងចេះបទបែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានឆន្ទៈចង់រៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីភាពរីកចម្រើន
• មានភាពស្មោះត្រង់ អាចទុកចិត្តបាន និងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគោរពវិន័យ
• អាចធ្វើការឯករាជ្យនិងមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបាន និងធ្វើការជាក្រុម
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
ប្រសិនលោកអ្នក មានចំណាប់អារម្មណ៍ ចំពោះមុខដំណែងខាងលើនេះ សូមដាក់ពាក្យតាមរយៈ ពត៌មានទំនាក់ទំនងខាងក្រោម ឬ បង្កើតប្រវតិរូបសង្ខេបនៅលើគេហទំព័រនេះ រួចដាក់ពាក្យនៅទីនេះ
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: លោក គឹម ច័ន្ទសេង
Phone
: .012 682 802 / 070 222 671
Fax
:
E-mail
: chanseng.kim@corp.mekongnet.com.kh
Website
: mekongnet.com.kh
Address
: Address Office: AnAnA Building #95, 4th floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh

.

.

.


ANANA GROUP Co.,Ltd
MekongNet
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ អ៊ិនធើណិត
ការងារផ្នែក
: សេវាកម្ម អតិថិជន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនតម្ ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្ររង
ជំនាញផ្នែក
: អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ អ៊ិនធើណិត
ភាសារ
: ខ្មែរ​ អង់គ្លេស​បើចេះភាសសាផ្សេងទៀតកាន់តែល្អ
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 11 - June - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 23 - June - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
N/A
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
កម្រិតវប្បធម៌: ចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ ឡើងទៅ រឺ ឆ្នាំទី១-២ ដែលទាក់ទងនឹងការលក់/ទីផ្សារ
• មិនតម្រូវការបទពិសោធន៍ការងារ តែត្រូវចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាចិនក្នុងការទំនាក់ទំនងការងារបាន បើចេះភាសាផ្សេងទៀតកាន់តែប្រសើរ
• មានអាយុពី១៨ឆ្នាំ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ
• ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងចេះបទបែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានឆន្ទៈចង់រៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីភាពរីកចម្រើន
• មានភាពស្មោះត្រង់ អាចទុកចិត្តបាន និងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគោរពវិន័យ
• អាចធ្វើការឯករាជ្យនិងមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបាន និងធ្វើការជាក្រុម
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
ប្រសិនលោកអ្នក មានចំណាប់អារម្មណ៍ ចំពោះមុខដំណែងខាងលើនេះ សូមដាក់ពាក្យតាមរយៈ ពត៌មានទំនាក់ទំនងខាងក្រោម ឬ បង្កើតប្រវតិរូបសង្ខេបនៅលើគេហទំព័រនេះ រួចដាក់ពាក្យនៅទីនេះ
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: លោក គឹម ច័ន្ទសេង
Phone
: .012 682 802 / 070 222 671
Fax
:
E-mail
: chanseng.kim@corp.mekongnet.com.kh
Website
: mekongnet.com.kh
Address
: Address Office: AnAnA Building #95, 4th floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh

.

.

.


ANANA GROUP Co.,Ltd
MekongNet
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ អ៊ិនធើណិត
ការងារផ្នែក
: សេវាកម្ម អតិថិជន
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: មិនតម្ ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្ររង
ជំនាញផ្នែក
: អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ អ៊ិនធើណិត
ភាសារ
: ខ្មែរ​ អង់គ្លេស​បើចេះភាសសាផ្សេងទៀតកាន់តែល្អ
អាយុ
: 18ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
: មិនកំណត់
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 11 - June - 2018
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 23 - June - 2018
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
N/A
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
កម្រិតវប្បធម៌: ចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ ឡើងទៅ រឺ ឆ្នាំទី១-២ ដែលទាក់ទងនឹងការលក់/ទីផ្សារ
• មិនតម្រូវការបទពិសោធន៍ការងារ តែត្រូវចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាចិនក្នុងការទំនាក់ទំនងការងារបាន បើចេះភាសាផ្សេងទៀតកាន់តែប្រសើរ
• មានអាយុពី១៨ឆ្នាំ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ
• ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងចេះបទបែនតាមកាលៈទេសៈ
• មានឆន្ទៈចង់រៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីភាពរីកចម្រើន
• មានភាពស្មោះត្រង់ អាចទុកចិត្តបាន និងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគោរពវិន័យ
• អាចធ្វើការឯករាជ្យនិងមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបាន និងធ្វើការជាក្រុម
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
ប្រសិនលោកអ្នក មានចំណាប់អារម្មណ៍ ចំពោះមុខដំណែងខាងលើនេះ សូមដាក់ពាក្យតាមរយៈ ពត៌មានទំនាក់ទំនងខាងក្រោម ឬ បង្កើតប្រវតិរូបសង្ខេបនៅលើគេហទំព័រនេះ រួចដាក់ពាក្យនៅទីនេះ
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: លោក គឹម ច័ន្ទសេង
Phone
: .012 682 802 / 070 222 671
Fax
:
E-mail
: chanseng.kim@corp.mekongnet.com.kh
Website
: mekongnet.com.kh
Address
: Address Office: AnAnA Building #95, 4th floor, Preah Norodom Blvd., Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2018 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 26 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2018 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service