ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
IFRS Specialist (02 Post)
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 16 - July - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - October - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
1. Work with external IFRS specialist in consultation on the implementation process of IFRS.
2. Update Finance and Accounting policy, and procedure align with Cambodia International Financial Reporting Standard (CIFRS).
3. Prepare month, quarterly, or annual report base on requirement from funders, lenders, and group requirement.
4. Prepare and develop template and supporting document for CIFRS
5. Prepare financial statement to ensure alignment to Cambodian Accounting Standard and guideline from National Bank of Cambodia.
6. Work closely with other department, and the IFRS Committee to support the IFRS implementation
7. Research and update for any new IFRS standards
8. Assist Head of Finance Department in identifying gaps and impact of IFRS implementation to the company
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
1. University Degree in Accounting or Finance.
2. Degree in ACCA or pursue ACCA, or CAT certification.
3. Have at least 2 years of working experience in microfinance, bank, or audit firm.
4. Proficiency in English.
5. Computer literacy in Ms. Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
6. Ability to work with various departments and foster teamwork.
7. Be honest, friendly, active and creative.
8. Ability to work under pressure and highly self-motivated.
9. Able to travel to province for field visit.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
IFRS Specialist (02 Post)
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 16 - July - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - October - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
1. Work with external IFRS specialist in consultation on the implementation process of IFRS.
2. Update Finance and Accounting policy, and procedure align with Cambodia International Financial Reporting Standard (CIFRS).
3. Prepare month, quarterly, or annual report base on requirement from funders, lenders, and group requirement.
4. Prepare and develop template and supporting document for CIFRS
5. Prepare financial statement to ensure alignment to Cambodian Accounting Standard and guideline from National Bank of Cambodia.
6. Work closely with other department, and the IFRS Committee to support the IFRS implementation
7. Research and update for any new IFRS standards
8. Assist Head of Finance Department in identifying gaps and impact of IFRS implementation to the company
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
1. University Degree in Accounting or Finance.
2. Degree in ACCA or pursue ACCA, or CAT certification.
3. Have at least 2 years of working experience in microfinance, bank, or audit firm.
4. Proficiency in English.
5. Computer literacy in Ms. Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
6. Ability to work with various departments and foster teamwork.
7. Be honest, friendly, active and creative.
8. Ability to work under pressure and highly self-motivated.
9. Able to travel to province for field visit.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
IFRS Specialist (02 Post)
ការងារផ្នែក
: ធនាគារ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 2 នាក់
បទពិសោធន៏
: 1 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Audit, Finance, Accounting, Business Administration
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 35 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 16 - July - 2020
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 31 - October - 2020
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
1. Work with external IFRS specialist in consultation on the implementation process of IFRS.
2. Update Finance and Accounting policy, and procedure align with Cambodia International Financial Reporting Standard (CIFRS).
3. Prepare month, quarterly, or annual report base on requirement from funders, lenders, and group requirement.
4. Prepare and develop template and supporting document for CIFRS
5. Prepare financial statement to ensure alignment to Cambodian Accounting Standard and guideline from National Bank of Cambodia.
6. Work closely with other department, and the IFRS Committee to support the IFRS implementation
7. Research and update for any new IFRS standards
8. Assist Head of Finance Department in identifying gaps and impact of IFRS implementation to the company
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
1. University Degree in Accounting or Finance.
2. Degree in ACCA or pursue ACCA, or CAT certification.
3. Have at least 2 years of working experience in microfinance, bank, or audit firm.
4. Proficiency in English.
5. Computer literacy in Ms. Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
6. Ability to work with various departments and foster teamwork.
7. Be honest, friendly, active and creative.
8. Ability to work under pressure and highly self-motivated.
9. Able to travel to province for field visit.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2020 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 16 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2020 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service