ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Deputy Head of Operation and Marketing
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Business Administration, Operation, Management
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 16 - February - 2021
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - June - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
This job opportunity is opened for Local Cambodian Employee who is interested in expand their job career in product development for MFI.

KEY RESPONSIBILITIES
Product management:

- Develop and manage the product policy of branch channel to match the demand of the clients. This include the development of the relevant policy, manual and calculation of the profitability of the product both in planning and actual. Initial focus will be the development of the MSME lending product.
- Scoring and Assessment method co-development:
- Collaborate with Digital team or Credit team to improve the methodology of scoring and assessment for each product line
- Promotion by product:
- Develop and implement the promotion to improve the sales of the company, considering the economics of the product line.
- Economics management by product:
- Control the unit economics of the channel and product, and improve the profitability of each product line
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- This job opportunity is opened for Local Cambodian Employee
- Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.
- University degree in Business Administration, Operation, Management or related fields
- At least 3 year of working experiences in credit operation with other MFIs
- Be honest, friendly, active and creative
- Good Interpersonal Skills
- Fluent in Khmer language and English
- Computer literacy in MS. Word, Ms. Excel, Internet and E-mail
- Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
- High level of commitment
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05; Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Deputy Head of Operation and Marketing
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Business Administration, Operation, Management
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 16 - February - 2021
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - June - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
This job opportunity is opened for Local Cambodian Employee who is interested in expand their job career in product development for MFI.

KEY RESPONSIBILITIES
Product management:

- Develop and manage the product policy of branch channel to match the demand of the clients. This include the development of the relevant policy, manual and calculation of the profitability of the product both in planning and actual. Initial focus will be the development of the MSME lending product.
- Scoring and Assessment method co-development:
- Collaborate with Digital team or Credit team to improve the methodology of scoring and assessment for each product line
- Promotion by product:
- Develop and implement the promotion to improve the sales of the company, considering the economics of the product line.
- Economics management by product:
- Control the unit economics of the channel and product, and improve the profitability of each product line
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- This job opportunity is opened for Local Cambodian Employee
- Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.
- University degree in Business Administration, Operation, Management or related fields
- At least 3 year of working experiences in credit operation with other MFIs
- Be honest, friendly, active and creative
- Good Interpersonal Skills
- Fluent in Khmer language and English
- Computer literacy in MS. Word, Ms. Excel, Internet and E-mail
- Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
- High level of commitment
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05; Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Deputy Head of Operation and Marketing
ការងារផ្នែក
: គណនេយ្យ/ហិរញវត្ថុ
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: 2 ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រ
ជំនាញផ្នែក
: Business Administration, Operation, Management
ភាសារ
: English
Khmer
អាយុ
: 20ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
: ប្រុស
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: នៅលីវ
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 16 - February - 2021
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - June - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
This job opportunity is opened for Local Cambodian Employee who is interested in expand their job career in product development for MFI.

KEY RESPONSIBILITIES
Product management:

- Develop and manage the product policy of branch channel to match the demand of the clients. This include the development of the relevant policy, manual and calculation of the profitability of the product both in planning and actual. Initial focus will be the development of the MSME lending product.
- Scoring and Assessment method co-development:
- Collaborate with Digital team or Credit team to improve the methodology of scoring and assessment for each product line
- Promotion by product:
- Develop and implement the promotion to improve the sales of the company, considering the economics of the product line.
- Economics management by product:
- Control the unit economics of the channel and product, and improve the profitability of each product line
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
- This job opportunity is opened for Local Cambodian Employee
- Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.
- University degree in Business Administration, Operation, Management or related fields
- At least 3 year of working experiences in credit operation with other MFIs
- Be honest, friendly, active and creative
- Good Interpersonal Skills
- Fluent in Khmer language and English
- Computer literacy in MS. Word, Ms. Excel, Internet and E-mail
- Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness
- High level of commitment
- Ability to work under pressure and highly self-motivated
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:

Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh
head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05; Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2021 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 11 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2021 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service