ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
 
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Head of Corporate Planning
ការងារផ្នែក
: គ្រប់គ្រង
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: At least 3 year expe ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់
ជំនាញផ្នែក
: Degree in Laws or Business Administration or related fields
ភាសារ
: Fluent in Khmer language and English, with good English writing skills.
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 18 - May - 2021
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - June - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
-Develop company level document under the supervision of the CXO, such as long-term strategy, budget, business plan documents, annual reports.
-Lead the company level project/initiatives, or cross-department topics
-Analyze company data and update it periodically.
-Monitor and follow up the implementation situation of the necessary actions of all the departments.
-Prepare the document, and take minutes for the meeting within company, shareholder, and BOD’s meeting, as well as follow up Board recommendations.
-Function as a secretary of the Board, and maintain the up-to-date company’s statutory books and records including Article of Incorporation, and registers of directors, shareholders, director’s interests, and share records.
-Ensure that only eligible persons can review company records (access to records).
-Other tasks assigned by Board or Top Management
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
-Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.
-University Degree in Laws or Business Administration or related fields
-Strong problem solver with logical thinking
-At least 3 year experiences in the management level in Microfinance / bank, knowledge in legal regulatory in banking and financial sector is a plus
-Strong analytical capability with rigorous quantitative skills
-Rigorous problem solver
-Ability to work with various departments and foster teamwork.
-Ability to work independently with minimal supervision.
-Be honest, friendly, active and creative.
-Good Interpersonal Skills.
-Fluent in Khmer language and English, with good English writing skills.
-Computer literacy in MS Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
-Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness.
-High level of commitment.
-Ability to work under pressure and highly self-motivated.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Head of Corporate Planning
ការងារផ្នែក
: គ្រប់គ្រង
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: At least 3 year expe ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់
ជំនាញផ្នែក
: Degree in Laws or Business Administration or related fields
ភាសារ
: Fluent in Khmer language and English, with good English writing skills.
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 18 - May - 2021
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - June - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
-Develop company level document under the supervision of the CXO, such as long-term strategy, budget, business plan documents, annual reports.
-Lead the company level project/initiatives, or cross-department topics
-Analyze company data and update it periodically.
-Monitor and follow up the implementation situation of the necessary actions of all the departments.
-Prepare the document, and take minutes for the meeting within company, shareholder, and BOD’s meeting, as well as follow up Board recommendations.
-Function as a secretary of the Board, and maintain the up-to-date company’s statutory books and records including Article of Incorporation, and registers of directors, shareholders, director’s interests, and share records.
-Ensure that only eligible persons can review company records (access to records).
-Other tasks assigned by Board or Top Management
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
-Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.
-University Degree in Laws or Business Administration or related fields
-Strong problem solver with logical thinking
-At least 3 year experiences in the management level in Microfinance / bank, knowledge in legal regulatory in banking and financial sector is a plus
-Strong analytical capability with rigorous quantitative skills
-Rigorous problem solver
-Ability to work with various departments and foster teamwork.
-Ability to work independently with minimal supervision.
-Be honest, friendly, active and creative.
-Good Interpersonal Skills.
-Fluent in Khmer language and English, with good English writing skills.
-Computer literacy in MS Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
-Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness.
-High level of commitment.
-Ability to work under pressure and highly self-motivated.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

.

.

.


គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី
MAXIMA Microfinance Plc
Head of Corporate Planning
ការងារផ្នែក
: គ្រប់គ្រង
ប្រភេទនៃការងារ
: ពេញម៉ោង
ចំនួនជ្រើសរើស
: 1 នាក់
បទពិសោធន៏
: At least 3 year expe ឆ្នាំ
ទីកន្លែងធ្វើការ
: ភ្នំពេញ
កម្រិតសញ្ញាប័ត្រ
: បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់
ជំនាញផ្នែក
: Degree in Laws or Business Administration or related fields
ភាសារ
: Fluent in Khmer language and English, with good English writing skills.
អាយុ
: 25ឆ្នាំ - 40 ឆ្នាំ
ភេទ
:
ស្ថានភាពគ្រួសារ
: មិនកំណត់
ថ្ងៃចេញផ្សាយ
: 18 - May - 2021
ឈប់ទទួលពាក្យ
: 30 - June - 2021
ទំនួលខុសត្រូវការងារ
-Develop company level document under the supervision of the CXO, such as long-term strategy, budget, business plan documents, annual reports.
-Lead the company level project/initiatives, or cross-department topics
-Analyze company data and update it periodically.
-Monitor and follow up the implementation situation of the necessary actions of all the departments.
-Prepare the document, and take minutes for the meeting within company, shareholder, and BOD’s meeting, as well as follow up Board recommendations.
-Function as a secretary of the Board, and maintain the up-to-date company’s statutory books and records including Article of Incorporation, and registers of directors, shareholders, director’s interests, and share records.
-Ensure that only eligible persons can review company records (access to records).
-Other tasks assigned by Board or Top Management
លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស
-Fully committed to MAXIMA’s vision, mission, culture, and values.
-University Degree in Laws or Business Administration or related fields
-Strong problem solver with logical thinking
-At least 3 year experiences in the management level in Microfinance / bank, knowledge in legal regulatory in banking and financial sector is a plus
-Strong analytical capability with rigorous quantitative skills
-Rigorous problem solver
-Ability to work with various departments and foster teamwork.
-Ability to work independently with minimal supervision.
-Be honest, friendly, active and creative.
-Good Interpersonal Skills.
-Fluent in Khmer language and English, with good English writing skills.
-Computer literacy in MS Word, Excel, Power-point, Internet and E-mail.
-Demonstrate high level of ethical behavior and trustworthiness.
-High level of commitment.
-Ability to work under pressure and highly self-motivated.
ព័ត៌មានពីការដាក់ពាក្យ
HOW TO APPLY
Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
Contact
: Head Of HR Department
Phone
: 023 214 240 / 016 355 525 / 096 64 77 073 / 017 497 205
Fax
:
E-mail
: head.hr@maxima.com.kh / hr@maxima.com.kh / jobs@maxima.com.kh
Website
: www.maxima.com.kh
Address
: No. 21AB, St. 271, Sangkat PhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
Copyright © 2008 - 2021 Super Khmer, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service
Visitors & Members Online
Now 18 Guests Online
Jobs | Ads | Announs | Service | Links | Contact Us
Copyright© 2008-2021 SuperKhmer.com, All Right Reserved.
Designed & Hosted by iTDeft Web Service